Impost sobre els Actius no Productius a Catalunya

L'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques va ser creat per la Generalitat de Catalunya l’any 2017, però la seva vigència va quedar suspesa per un recurs d’inconstitucionalitat que no es va resoldre fins al darrer mes de Febrer, amb la Sentència 28/2019. Arrel d’aquesta Sentència, que dóna la raó a la Generalitat i proclama la constitucionalitat del nou impost, la Generalitat de Catalunya ha establert que les declaracions no presentades a causa del recurs, les del 2017, 2018 i 2019, es presentin aquest mes de Novembre.

L’impost grava la titularitat de la propietat, d’un dret d’ús, d’usdefruit o de superfície, dels següents actius, sempre que siguin no productius i estiguin, en el cas dels immobles, situats a Catalunya o bé, en el cas de la resta, siguin titularitat de persones jurídiques amb domicili social a Catalunya:

a) Béns immobles situats a Catalunya.

b) Vehicles de motor amb una potència igual o superior a dos-cents cavalls.

c) Embarcacions de lleure.

d) Aeronaus.

e) Objectes d'art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del patrimoni històric.

f) Joies.

 S'entén que els actius no són productius en qualsevol dels supòsits següents:

 a) Si se cedeixen de manera gratuïta als propietaris, socis i partícips o a persones vinculades, directament o per mitjà d'entitats participades per qualsevol d'ells, i que els destinen totalment o parcialment a l'ús propi o a l'aprofitament privat.

 b) El mateix supòsit de cessió anterior però llevat que els socis satisfacin per a la cessió un lloguer a preu de mercat, treballin de manera efectiva a la societat i percebin per la seva feina una retribució d’import superior al preu de lloguer.

 c) Si no estan afectes a cap activitat econòmica o de servei públic.

La base imposable de l'impost està constituïda per la suma dels valors cadastrals dels immobles i pel valor de mercat en el cas de la resta de béns, tots ells sempre que siguin considerats actius no productius. Les tarifes de l’impost, per la seva banda, oscil·len entre 0,21% com a mínim, i el 2,75% com a màxim, dins d’una escala progressiva de tipus impositius.

Oficinas Barcelona

Oficinas Terrassa

Últimos Tweets

Hoy 7 de abril, Día Mundial de la Salud, desde #CortésyPérez queremos hacer llegar nuestro reconocimiento y admirac… https://t.co/TBivv6TOVE
Conozca la moratoria para los #trabajadoresautónomos y #empresas de las cotizaciones y aplazamiento en el pago de l… https://t.co/2NzwIwTKC1
El #GobiernoDeEspaña aprueba nuevas medidas para ampliar la protección a los colectivos más vulnerables, #empresas… https://t.co/RXCyQyjc4l
El #BOE publicó ayer el Real Decreto-Ley por el que se regula un permiso retribuido para los trabajadores por cuent… https://t.co/rzOLKDFeWZ
Las tareas y servicios que llevamos a cabo en #CortésyPérez son de carácter esencial y durante estas semanas de exc… https://t.co/K8eMP9veZJ

¡Atención! Este sitio usa cookies.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.

Acepto